Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Όργανα μέτρησης των διχτύων αλιείας


Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε Δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «προμήθεια (αγορά) Οργάνων μέτρησης των διχτύων αλιείας», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας #233.700,οο€# (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ), η οποία εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ελέγχου Αλιείας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ποσοστό 50% (χωρίς ΦΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους κατά 50% συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 02/07/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον 3ο όροφο, Γρ. 317 του ΥΠτΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο τηλέφωνο 210- 4191081, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.

Διακήρυξη αριθ. 15/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου